Аймгуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр Дорноговь аймаг тэргүүлжээ

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс “Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан”-гийн үр дүнг өнөөдөр танилцууллаа.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий үнэлгээгээр 2022 онд Дорноговь аймаг тэргүүлж, Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ аймгууд удаалж байна. Харин Дундговь, Завхан, Булган, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгууд хамгийн бага үнэлгээ авчээ.

Өрсөлдөх чадварыг хэмждэг үндсэн дөрвөн бүлгээр дүгнэхэд:

  • Эдийн засгийн тамир тэнхээгээр Өмнөговь аймаг,
  • Бизнесийн үр ашгаар Дархан-Уул аймаг,
  • Засаглалын үр ашиг болон дэд бүтцээр Дорноговь аймаг нэгдүгээр байрт эрэмбэлэгджээ.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын ерөнхий онооны дундаж 65 болж өнгөрсөн жилээс зургаан оноогоор буурлаа. Мөн бизнесийн үр ашиг үндсэн бүлэг есөн оноо, эдийн засгийн тамир тэнхээ үндсэн бүлэг зургаан оноо, дэд бүтэц үндсэн бүлэг 0.6 оноогоор тус тус буурсан болохыг Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс мэдээллээ.

Өрсөлдөх чадварын тайланд эдийн засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд бүтэц гэх үндсэн дөрвөн бүлгийн хүрээнд нийт 174 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж тооцдог байна.

Судалгааны мэдээллийн эх үүсвэрийг статистик мэдээлэл, 21 аймгийн бизнес эрхлэгчдээс авсан санал асуулгаас авдаг аж.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *