Монголын Засгийн газар тамхинаас татгалзаж, эрсдэл багатай хувилбаруудыг сонгох бодлого боловсруулах хэрэгтэй

SICA агентлагийн зүгээс Монгол улсад социологийн судалгаа явуулжээ. Судалгааны үр дүнд хүн амын эрүүл мэнд, муу зуршлын талаархи үзэл бодолд сонирхолтой хандлагууд илэрсэн байна. Нэмж дурдахад, орон нутгийн оршин суугчид утаат янжуур тамхины бие махбодид үзүүлэх хор хөнөөлийг бууруулах арга замын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байгаагаа илэрхийлсэн байна.

Ядуурал, авлигатай тэмцэхийн зэрэгцээ эрүүл мэндийн асуудал Монгол Улсын иргэдийн тэргүүлэх гурван асуудлын нэг болоод байна. Үүнийг SICA агентлагийн судалгааны тоо баримт нотолж байгаа бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 33% нь эрүүл мэндийг хамгийн чухал зүйл гэж үзэж байгаа бол 46% нь авлигатай тэмцэх, 51% нь ядууралтай тэмцэхийн чухлыг онцолж байна.

Нийгмийн эрүүл мэндийн байдал судалгаанд оролцогчдын нэлээд хэсгийн (31%) нэн тэргүүнд тавих асуудал бөгөөд Монголчуудын эрүүл мэнд эрс муудаж байна гэж үзэж буйгаа илэрхийлжээ. Түүнчлэн судалгаанд хамрагдагсдын бараг тал хувь нь “Алсын хараа 2050” хөтөлбөрт тусгагдсан эрүүл мэндийн зорилтод хүрэх эсэхэд эргэлзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Эдгээр зорилтууд нь иргэдэд эрүүл дадал зуршил, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх, өндөр чанартай, хямд, үр дүнтэй эрүүл мэндийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэнэ гэсэн юм.

Сонирхолтой нь, судалгаанд хамрагдагсдын талаас илүү хувь нь буюу 62 хувь нь эрүүл мэндийн бодлогыг Монгол Улсын Засгийн газраас бие даан боловсруулж чадвал илүү үр дүнтэй гэж үзжээ. Энэ нь олон улсын байгууллагын зөвлөмжийг сохроор дагахгүй байх нь зөв үзэж буйн илрэл юм.

Монгол улсад төдийгүй дэлхий дахинд халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйл болох муу зуршлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тамхины хэрэглээг бууруулах нь чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Судалгаанд оролцогчдын бараг тал хувь нь буюу 49 хувь нь засгийн газар энэ чиглэлээр дорвитой ахиц дэвшил гаргаагүй гэж шүүмжилсэн байна.

Үүний зэрэгцээ, судалгаанд оролцогчид тамхинаас татгалзуулах олон улсын туршлага, стратеги болох хор хөнөөлийг бууруулах үзэл баримтлалыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, энэ нь ерөнхий эрүүл мэндийг сайжруулахад тусалдаг гэдэг дээр санал нэгдсэн байна.  Судалгаанд хамрагдагсдын талаас илүү хувь нь буюу 56 хувь нь ердийн тамхи татахтай холбоотой өвчин тусах эрсдлийг бууруулахын тулд хор хөнөөл багатай хувилбар руу аажмаар шилжих санааг дэмжиж байна гэдгээ илэрхийлжээ.

Санал асуулгад оролцогчдын дийлэнх нь Монголын Засгийн газар тамхинаас татгалзаж, баталгаатай, эрсдэл багатай хувилбаруудыг сонгох бодлого боловсруулахад анхаарал хандуулж, нөөц бололцоогоо зориулах ёстой гэж үзсэн байна. Үүнээс гадна, судалгаанд оролцогчдын 54% нь тамхи татдаг хүмүүст ийм хувилбарын талаар найдвартай мэдээллээр хангах санааг дэмжиж байна гэжээ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *